Asethia the Whatsamacallit

Asethia the Whatsamacallit

Asethia, the Whatsamacallit Size Mini:

 1 inch circumference at tip

3 inch circumference at middle of shaft

4.5 inch circumference at widest point of shaft

4.5 inch usable length

6 inch total length

__________

Asethia, the Whatsamacallit Size Small:

 

2 inch circumference at tip

4 inch circumference at mid shaft

5.5 inch circumference at widest point of shaft

5.5 usable length

7 inch total length

__________

Asethia the Whatsamacallit Size Medium:

2.5 inch circumference at tip

5.5 inch circumference at mid shaft

7 inch circumference at widest point

7 inch usable length

9 inch total length